GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: 24.06.2022

TIRERA EXPRESS SRL cu sediul în Copăceni, Miron Cristea, nr. 33, Birouri C11, Hala C15, Ilfov, România, cod fiscal 42565825, având nr. înregistrare la Reg. Com. J23/4133/2022, denumită în continuare "Tirera" vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal
1.1. Tirera prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • vânzarea serviciilor poștale și de curierat, administrarea conturilor clienților, statistică;
 • furnizarea și administrarea serviciilor poștale și de curierat prin intermediul site-urilor https://www.tirera.ro, https://www.tirera.me;
 • reclamă, marketing și publicitate cu privire la serviciile Tirera, desfășurarea de campanii promoționale, de transmitere buletine informative și newsletter, urmărirea și monitorizarea vânzărilor de servicii;
 • comunicarea cu clienții, informarea clienților cu privire la serviciile oferite și efectuate, înregistrarea și soluționarea reclamațiilor, creșterea calitătii serviciilor;
 • recrutarea candidatilor care transmit solicitări de angajare prin intermediul paginii https://www.tirera.ro/cariere sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodență simplă, e-mail, personal, site-uri de recrutare), în vederea derulării procesului de selecție – recrutare;
 • în scop probatoriu, în legatură cu activitățile de mai sus, arhivare, în conformitate cu cerințele legale.
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Tirera este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

2.1. Categoriile de date cu caracter personal pe care Tirera le prelucrează sunt următoarele:

2.1.1. Pentru realizarea activității specifice obiectului său de activitate și pentru prestarea serviciilor oferite de către Tirera, prin intermediul site-urilor https://www.tirera.ro, https://www.tirera.me, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • nume;
 • prenume;
 • adresa (domiciliu/reședință);
 • adrese de livrare;
 • numărul de telefon mobil;
 • e-mail;
 • informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-urilor (locația, adresa IP, tipul de echipament hardware, data și ora accesării).

2.1.2. Pentru realizarea activitatilor de vanzari, administrarea conturilor clienților Tirera, notificări, înregistrarea și soluționarea reclamațiilor, pentru cercetare, marketing, statistică, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • nume;
 • prenume;
 • adresa (domiciliu/reședință);
 • adrese de livrare;
 • numărul de telefon mobil;
 • e-mail;
 • conturi bancare;
 • informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-urilor (adresa IP, data și ora accesării).

2.1.3. Pentru evaluarea serviciilor Tirera precum și pentru activitatea desfășurată în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite și furnizate, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • nume;
 • prenume;
 • adresa (domiciliu/reședință);
 • adrese de livrare;
 • numărul de telefon mobil;
 • e-mail;
 • obișnuințe;
 • preferințe;
 • orice alte date care pot rezulta din evaluarea de către client a serviciilor oferite.

2.1.4. Tirera prelucrează date personale în legatură cu activitățile prezentate mai sus, în scopul arhivării (pentru menținerea evidențelor legate de activitățile desfășurate, în conformitate cu cerințele legale), în scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi în conformitate cu dispozițiile legale), precum și pentru administrarea și monitorizarea contractelor încheiate cu clienții săi.

2.1.5. Datele cu caracter personal având regim special de protecție, respectiv codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate doar în concordanță cu dispozițiile legale și doar în condiții limitative.

2.1.6. În cazul unor categorii de date precum nume, prenume, adresă (domiciliu/resedintă, colectare, livrare), telefon, e-mail, furnizarea acestora este obligatorie pentru întocmirea documentelor de transport aferente serviciilor solicitate, pentru avizarea clientului în conformitate cu legislația specifică activității de poștă și curierat, consecințele refuzului de a le furniza determinand Tirera să nu poată efectua serviciile solicitate.

2.1.7. Pentru recrutarea candidaților, persoane fizice ce aplică la un job disponibil în cadrul Tirera, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • nume;
 • prenume;
 • țara, județul și localitatea în care candidatul își are domiciliul (reședința);
 • numărul de telefon mobil;
 • e-mail.
3. Sursa datelor cu caracter personal

3.1. Tirera colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte entități sau instituții ori alte persoane vizate).
3.2. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

4. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

4.1. În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Tirera poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai Tirera (companii care desfășoară activități în numele Tirera, în baza contractelor încheiate cu Tirera), cu respectarea de către aceștia a confidențialității, garantând că datele cu caracter personal prelucrate sunt păstrate în sigurantă, iar furnizarea acestora se realizează doar în conformitate cu legislația aplicabilă, în vigoare;
 • prestatori/furnizori de servicii (marketing, bancare, etc), precum și alti destinatari (Poliție, instanțe de judecată, Parchet, autorități, alte organe ale Statului), care au rolul de a asista Tirera în prelucrarea de date personale, în calitate de Împuterniciți, asistare care se realizează doar în limitele dispozițiior legale aplicabile și/sau ca urmare a existenței unor cereri în mod expres, formulate cu privire la datele personale prelucrate.
5. Perioada de stocare a datelor personale

5.1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal va fi determinată de momentul exercitării dreptului la opoziție a persoanei vizate, în conformitate cu prevederile Art.21 din Regulamentul (UE) 2016/679.
5.2. Tirera poate stoca date cu caracter personal pe durata determinată de lege, în scop probatoriu și de arhivare, precum și pentru realizarea de statistici, efectuarea de cercetare și studii de piată, administrarea conturilor clienților.
5.3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaților selecționati și recrutați de Tirera este de maxim 1 (un) an, calculat de la data la care Tirera a intrat în posesia datelor cu caracter personal, perioadă apreciată ca fiind necesară pentru furnizarea în atenția candidatului a serviciilor de recrutare solicitate.

6. Drepturile persoanei vizate

6.1. Tirera garantează informarea și accesul la datele cu caracter personal prevazute în Art. 13 și 14 în favoarea persoanelor vizate și garantează acestora drepturile prevăzute de Art. 15 - 22 din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv:

 • dreptul de acces la date, conform Art. 15;
 • dreptul de rectificare a datelor, conform Art. 16;
 • dreptul de ștergere a datelor, conform Art. 17;
 • dreptul la restricționarea datelor, conform Art. 18;
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform Art.20;
 • dreptul de a obiecta, conform Art. 21;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, conform Art. 22;
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu caracter personal, conform Art. 77;
 • dreptul de a se adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, Art. 78 – 79.

6.2. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin e-mail la: dpo@tirera.ro sau printr-o cerere scrisă de către persoana vizată, transmisă pe cale poștală la sediul social Tirera. Pe plicul în care va fi trimisă cererea se va trece mențiunea: "În atenția DPO". Tirera va răspunde acestei solicitări în termen de maxim 30 de zile, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
6.3. Persoana vizată își poate exercita oricare dintre aceste drepturi și prin accesarea formularului de contact, disponibil la adresa: https://www.tirera.ro/contact.
6.4. Persoana vizată poate să se opună oricând și fără nicio justificare, prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari, pe cale poștală, la sediul social Tirera sau prin accesarea formularului de contact de la adresa: https://www.tirera.ro/contact.
6.5. La finalizarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice, care are obligația de respectare a legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.
6.6. În cazul candidaților selectați și/sau recrutați de către Tirera, pentru a revizui, bloca sau șterge datele personale pe care Tirera le-a colectat, candidatul interesat trebuie să trimită o solicitare în acest sens, prin e-mail, la adresa: hr@tirera.ro, solicitarea având ca subiect: „Cerere modificare informații personale”. Tirera va răspunde acestei solicitări în termenul legal de 15 zile calendaristice, după verificarea prealabilă a identității candidatului care efectuează solicitarea.

To the Top